Informace pro oznamovatele dle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů

Technomont Frýdek-Místek s.r.o., se sídlem Janovice 509, 739 11 Janovice, IČO 48396133, jako povinný subjekt (zaměstnavatel) podle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, zavedl vnitřní oznamovací systém (VOS) k ochraně oznamovatelů protiprávního jednání podle tohoto zákona.

 

Kdo může oznamovat?

 • Zaměstnanec (i bývalý) společnosti
 • Osoba vykonávající dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž
 • Uchazeč o zaměstnání
 • Osoba, která pro povinný subjekt, byť zprostředkovaně, vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost

(dále jen „oznamovatel“) 

Ve smyslu § 9 odst. 2 písm. a) Zákona se vylučuje přijímání oznámení od externí osoby, tzn. osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů. 

 

Co lze oznamovat? 

Možné protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u povinného subjektu, a které:  

 1. a) má znaky trestného činu,
 2. b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 3. c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů,
 4. d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie (EU) v oblasti
 5. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 6. daně z příjmů právnických osob,
 7. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 8. ochrany spotřebitele,
 9. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 10. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 11. ochrany životního prostředí,
 12. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 13. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 14. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 15. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 16. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 17. ochrany finančních zájmů EU
 18. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva EU.

Informace před podáním oznámení

Jaké povinnosti má oznamovatel? 

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

Oznamovatel by měl jednat v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká (odkaz oblasti protiprávních jednání a výjimky) a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

Údaje o oznamovateli

V souladu s § 2 odst. 2 zákona o ochraně oznamovatelů oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. V případě, že údaje nebudou vyplněny, budou vyplněny chybně nebo budou smyšlené, bude oznamovatel vyzván k jejich doplnění. Pokud ani na vyzvání údaje nedoplní, bude oznámení považováno za úkon v rozporu se zákonem 171/2023 Sb.

Oznámení podaná anonymním oznamovatelem nebo oznámení podaná se smyšlenými údaji o oznamovateli nebo oznámení podaná externí osobou, budou posuzována jako běžná stížnost.

Na anonymně podaná oznámení nebo na podaná oznámení se smyšlenými údaji o oznamovateli, se nevztahuje zákon o ochraně oznamovatelů, ledaže dojde k odhalení totožnosti původně anonymního oznamovatele.

 

Komu oznámit podezření na protiprávní jednání?

Oznámení lze podat jedním z níže uvedených způsobů „Příslušné osobě“ a v případě střetu zájmu pak „Příslušné osobě č. 2“.

Příslušná osoba:

Bc. Radka Kotásková, tel.: 737 211 016
a v případě střetu zájmu:

Příslušná osoba č. 2

Ing. Petr Plaček, tel.: 737 211 013

 

Jakým způsobem lze protiprávní jednání oznámit?

Poštou
Elektronicky
Telefonicky
Osobně
Image
Externě

Poštou:

Doporučeným dopisem nebo kurýrní službou na adresu Technomont Frýdek-Místek s.r.o., Radniční 11, 738 01 Frýdek-Místek. Zásilka musí být označena textem „NEOTVÍRAT – k rukám Příslušné osoby“ nebo v případě střetu zájmu „NEOTVÍRAT - k rukám Příslušné osoby č. 2“.

 

Elektronicky:

a v případě střetu zájmu pak

 

Telefonicky:

Příslušná osoba, nebo v případě střetu zájmu Příslušná osoba č. 2, přijímá oznámení telefonicky na telefonních číslech uvedených výše. 

 

Osobně:

Příslušná osoba, nebo v případě střetu zájmu Příslušná osoba č. 2, přijímá oznámení na osobní schůzce, kterou si oznamovatel domluví předem telefonicky na telefonních číslech uvedených výše.

 

Externě:

Oznamovatel může, kromě výše popsaných způsobů podání oznámení v rámci VOS, podat oznámení externě, tedy použít externí oznamovací systém (EOS) zřízeného Ministerstvem spravedlnosti. Volba mezi VOS a EOS pro prvotní podání oznámení je na úvaze oznamovatele.

Oznámení v rámci EOS lze podat zde  https://oznamovatel.justice.cz.

Ochrana oznamovatele

Zákon zakazuje uplatnit vůči oznamovateli či jiné chráněné osobě jakékoliv odvetné opatření. Tedy takové jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo jiné chráněné osobě může způsobit újmu (§ 4 zákona o ochraně oznamovatelů). Zaměstnavatel, pro kterého oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nesmí umožnit, aby oznamovatel nebo jiná chráněná osoba byli vystaveni odvetnému opatření.

Ochrana před odvetnými opatřeními se nevztahuje na osobu, která učinila vědomě nepravdivé oznámení.

Lhůty pro vyřizování oznámení

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze oznámení podat ústně nebo písemně. Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

Příslušná osoba bezodkladně písemně vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení, nejdéle však do 7 dnů ode dne přijetí oznámení. Věta první se nepoužije, jestliže příslušné osobě není oznamovatel znám, jestliže je zřejmé, že by takovým postupem byla prozrazena totožnost oznamovatele anebo jestliže o to oznamovatel požádal.

Příslušná osoba posoudí důvodnost informací uvedených v oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.  O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.

Úplné znění zákona

Úplné znění zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů naleznete ZDE.

SPRÁVNÍ BUDOVA
Technomont Frýdek-Místek s.r.o.
Radniční 11
738 01 Frýdek-Místek
Česká republika
Tel.: +420 558 900 777
VÝROBNÍ ZÁVOD PASKOV
Technomont Frýdek-Místek s.r.o.
areál Lenzing Biocel Paskov
Místecká 762
739 21 Paskov
Česká republika
Tel.: +420 558 462 397
PRACOVIŠTĚ DEZA
Technomont Frýdek-Místek s.r.o.
areál DEZA, Krásno nad Bečvou
Masarykova 753
737 01 Valašské Meziříčí
Česká republika
Tel.: +420 571 694 110
SÍDLO SPOLEČNOSTI
Technomont Frýdek-Místek s.r.o.
Janovice 509, 739 11 Janovice
IČO: 48396133
DIČ: CZ48396133
Zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 10117